جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 112,098,781 99.51 108,715,358 99.93 109,236,000 99.96 113,052,236 99.97
اوراق مشارکت 20,302 0.02 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 463,789 0.41 27,195 0.02 9,719 0.01 28,728 0.03
وجه نقد 7,918 0.01 251 0 220 0 220 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 63,688 0.06 45,385 0.04 39,192 0.04 623 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 112,098,781 99.51 108,715,358 99.93 109,236,000 99.96 113,052,236 99.97