دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 وزارت امور اقتصادی و دارایی 100,000 %100.00