صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1400/02/31 1400/03/09
گزارش عملکرد صندوق واسطه گری مالی یکم دوره مالی ده ماه و بیست و دو روزه منتهی به 1399/12/30 1400/02/25
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم دوره مالی ده ماه و بیست و دو روزه منتهی به 1399/12/30(حسابرسی شده) 1400/02/25
گزارش صورت پرتفوی صندوق واسطه گری مالی یکم منتهی به 1400/01/31 1400/02/07
گزارش عملکرد صندوق دارا یکم- سالانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/31
صورت های مالی صندوق دارا یکم-سال مالی منتهی به 1399/12/30(حسابرسی نشده) 1400/01/31
گزارش صورت پرتفوی ماهانه صندوق دارا یکم منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/05
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد منتهی به 30 اذر ماه 1399 1399/10/24
صورت مالی منتهی به 30اذر ماه 99 1399/10/24
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/30 1399/10/09
گزارش صورت پرتفوی ماهانه صندوق دارا یکم منتهی به 1399/08/30 1399/09/08
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق واسطه گری مالی یکم منتهی به 1399/06/31 1399/08/17
صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم منتهی به 1399/06/31( حسابرسی شده) 1399/08/17
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/27
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 31/06/1399 1399/07/27
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم) منتهی به 1399/04/31 1399/05/06